WSZYSTKO O ODPADACH 
 
Informacje o odpadach

  
Odpady są zużytymi przedmiotami oraz substancjami stałymi i ciekłymi powstającymi w związku z bytowaniem człowieka lub działalnością gospodarczą. Są one nieprzydatne oraz uciążliwe dla środowiska.

Klasyfikacja odpadów ze względu na pochodzenie :

Odpady komunalne - to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzących od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych ( Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 )

Odpady komunalne stałe ( OKS ) są bardzo zróżnicowane pod względem składu fizycznego
i chemicznego. Zależy on głównie od wyposażenia budynków w urządzenia techniczno-sanitarne ( głównie sposobu ogrzewania ), rodzaju zabudowy, stopy życiowej mieszkańców. Najczęściej odpady komunalne w Polsce zawierają ok. 40-50% substancji organicznych.

Składniki zawarte w odpadach komunalnych, głównie organiczne, ulegają przemianom biochemicznym i oddziałują na środowisko poprzez produkty rozkładu: dwutlenek węgla, amoniak, siarkowodór, metan, azotany, azotyny, siarczany i inne. Odpady komunalne stwarzają zagrożenie dla środowiska także ze względu na możliwość skażenia powietrza, wód gruntowych i powierzchniowych mikroorganizmami chorobotwórczymi, dla których stanowią pożywkę. Ponadto na wysypiskach odpadów komunalnych panują dobre warunki dla żerowania much, gryzoni i ptaków, które mogą przenosić na inne tereny zarazki chorób, np.: duru brzusznego, paraduru, tężca, czerwonki.

Odpady komunalne można podzielić na kilka grup:

 1. odpady domowe - związane z przebywaniem ludzi w miejscu zamieszkania; są to odpady gromadzone w mieszkaniach w koszach na śmieci : resztki żywności, opakowania, zużyte przedmioty domowe,
 2. odpady wielko rozmiarowe - są to miedzy innymi: wraki samochodowe, meble, telewizory, pralki, lodówki
 3. odpady z obiektów użyteczności publicznej- placówek oświatowych, kulturalnych, sportowych, administracyjnych i biurowych,
 4. odpady zielone - odpady z pielęgnacji terenów zieleni miejskiej i ogródków przydomowych,
 5. odpady uliczne - odpady komunalne zbierane w koszach ulicznych oraz zmiotki z ulic
  i placów miejskich,
 6. gruz i ziemia z prac budowlanych i remontowych,
 7. śnieg i lód - usuwany z ulic i placów w okresie zimowym.

Poddając analizie odpady komunalne jako źródło surowców wtórnych, wyróżnić możemy trzy grupy:

 1. Traktowane jako realne surowce wtórne np.: papier, szkło, tekstylia, metal, tworzywa sztuczne. Stanowią one ok. 30% masy odpadów.
 2. Rzadko postrzegane jako surowce wtórne np.: odpady kuchenne etc. Odpady te stanowią ok. 50% masy odpadów.
 3. Nie traktowane jako surówce wtórne to odpady pochodzące z np.: ogrzewania mieszkań ( popiół ), chemikalia. Stanowią one ok. 20% masy odpadów.
  Wśród odpadów komunalnych znajdują się także odpady niebezpieczne. Należą do nich odpady zawierające w swoim składzie substancje toksyczne, palne, wybuchowe, biologicznie czynne, skażone mikroorganizmami chorobotwórczymi. Na przykład:
 • zużyte baterie, akumulatory,
 • lampy rtęciowe, świetlówki, termometry,
 • puszki po farbach i lakierach, rozpuszczalniki,
 • środki czyszczące i opakowania po nich,
 • środki ochrony roślin i opakowania po nich,
 • środki do konserwacji drewna,
 • zbiorniki po aerozolach,
 • filtry oleju, smary,
 • odczynniki fotograficzne,
 • przeterminowane leki, zużyte opatrunki, strzykawki, pampersy.

Udział odpadów niebezpiecznych wśród odpadów z gospodarstw domowych szybko rośnie, ponieważ przy pracach domowych używa się coraz więcej różnych środków chemicznych. W Polsce według szacunkowych danych produkcja odpadów niebezpiecznych wynosi rocznie 1,3 kg na osobę.

Odpady przemysłowe - stanowią ponad 90% całkowitej ilości odpadów powstających w naszym kraju. Odpady te są ubocznymi produktami działalności człowieka, powstającymi na terenach zakładów przemysłowych, są one szkodliwe dla środowiska naturalnego. Zaliczamy do nich odpady metaliczne, mineralne, chemiczne, oleje, opakowania oraz żużel czy popiół. Najwięcej odpadów przemysłowych wywarzają : przemysł metalurgiczny, górnictwo czy energetyka.

 

 

  |  strona główna  |  do góry  |

  Copyright © EKO EDUKACJA w Świebodzicach - wszelkie prawa zastrzeżone
  URZĄD MIEJSKI w Świebodzicach: Wydział Promocji, Informacji i Współpracy z Zagranicą

 
  design by TONER