REZERWAT PRZYRODY W ŚWIEBODZICACH 
  
 
Rezerwat przyrody w myśl Ustawy o ochronie przyrody z 2004 r. (art. 13 ust. 1) - obejmuje obszar zachowany w stanie naturalnym lub mało zmienionym - ekosystemy, ostoje, siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

Cały rezerwat albo jego części mogą podlegać ochronie ścisłej, ochronie czynnej lub ochronie krajobrazowej. Ochrona ścisła polega na nieingerencji w naturalne procesy, ochrona czynna dopuszcza wykonywanie zabiegów ochronnych (np. usunięcie drzew zacieniających stanowisko cennego gatunku rośliny), a ochrona krajobrazowa polega na prowadzeniu gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej w sposób uwzględniający potrzeby przedmiotu ochrony.

 

Rezerwat przyrody "Przełomy pod Książem”. 

W obrębie gmin Świebodzice i Wałbrzych, na terenie Ksiażańskiego Parku Krajobrazowego położony jest rezerwat przyrody "Przełomy pod Książem". Stanowi on obszar objęty programem Natura 2000 i zajmuje powierzchnię 231,41 ha. Rezerwat utworzony został w roku 2000, zadaniem jego jest ochrona krajobrazu przełomów, potoków rzeki Pełcznicy i strumyka Szczawnika.

Powierzchnię rezerwatu w 98% pokrywają zbiorowiska leśne, z czego 130 ha zajmują lasy liściaste. Występują w nich lipa drobnolistna, kwaśna buczyna. Innymi roślinami porastającymi powierzchnię rezerwatu są m. in. Parzydło leśne, różaneczniki, paproć zwyczajna, śnieżyca wiosenna, czarka szkarłatna , cis. Najbardziej znanym drzewem w rezerwacie jest cis Bolko, znajduje się on na skraju dzielnicy Pełcznica.
Na terenie rezerwatu stwierdzono obecność m.in. rzekotki drzewnej, gniewosza plamistego, puchacza, salamandry plamistej, muchołówki białoszyjej, liczne kruki i dzięcioły. Ponadto w podziemiach zamku Książ zamieszkuje 8 gatunków nietoperzy.

 

 
 

  |  strona główna  |  do góry  |

  Copyright © EKO EDUKACJA w Świebodzicach - wszelkie prawa zastrzeżone
  URZĄD MIEJSKI w Świebodzicach: Wydział Promocji, Informacji i Współpracy z Zagranicą

 
  design by TONER