Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY POWIĘKSZ ZMNIEJSZ KONTRAST bip
E-Urząd
Miasto i Gmina
Inwestycje
Turystyka
Zapytaj Burmistrza
Zapytaj Burmistrza
Dokumenty
Ważne Dokumenty
Komunikacja miejska
Komunikacja Miejska
Kultura i oświata
Dokumenty
Organizacje pozarządowe
Film promocyjny
TV Internetowa, Film promocyjny
Fotogaleria
Fotogaleria
fundusze unijne
Fundusze Unijne i Krajowe
Aglomeracja
Aglomeracja Wałbrzyska
Teczka
Firmy i instytucje
Archiwum
Strona ARCHIWALNA

Konkursy, granty, środki zewnętrzne

 Koronagranty

Ruszył nabór wniosków na Dolnośląskie Małe Granty

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłosił rozpoczęcie naboru wniosków w ramach konkursu „Dolnośląskie Małe Granty”. O dotację w maksymalnej wysokości do 5 tysięcy złotych, mogą starać się wszyscy mieszkańcy Dolnego Śląska nie należący do żadnych podmiotów i członkowie organizacji pozarządowych. Projekty mogą być realizowane wyłącznie na terenie Dolnego Śląska w 5 subregionach: jeleniogórskim, wałbrzyskim, legnickim, wrocławskim i mieście Wrocław. Projekty muszą zostać zrealizowane do 10 sierpnia 2020. Tegoroczna edycja została poświęcona w szczególności działaniom na rzecz wsparcia społecznego w walce z epidemią koronawirusa.

 

Projekty można realizować w jednej z poniższych sfer pożytku publicznego:
1. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
2. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
3. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
4. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
5. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
6. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
7. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
8. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
9. turystyki i krajoznawstwa;
10. promocji i organizacji wolontariatu;
11. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
12. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
13. działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
14. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz integracji cudzoziemców;
15. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
16. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

Wszystkie propozycje muszą uwzględniać obecnie panujące zasady bezpieczeństwa.

Więcej informacji oraz generator wniosków znajduje się pod adresem: www.malegranty.pl.

 


Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłosił dwa nowe konkursy dla organizacji pozarządowych

Rozpoczął się nabór wniosków w dwóch nowych projektach skierowanych dla organizacji pozarządowych.

Pierwszy z nich zakłada utworzenie i prowadzenie na terenie województwa dolnośląskiego 8 Centrów Aktywności Obywatelskiej. Mają one aktywizować społeczność lokalną na Dolnym Śląsku i wzmacniać postawy obywatelskie w zakresie: prowadzenia międzypokoleniowych działań integracyjnych dla wszystkich grup wiekowych, działań informacyjnych przygotowujących mieszkańców do podejmowania różnych form aktywności społecznej i obywatelskiej, wzmacniania różnych form aktywności społecznej i obywatelskiej oraz wspierania wolontariuszy i postaw wolontariackich.
Oferty należy składać od 17.02.2020 r. do 11.03.2020 r. Realizacja zadań objętych konkursem nastąpi w okresie od kwietnia do grudnia 2020 r.
Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść do 42 500 zł.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,52963,idmp,127,r,r

 

Drugi konkurs dotyczy realizacji zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Tegoroczna edycja ukierunkowana jest głównie na wzmocnienie młodzieży w radzeniu sobie z współczesnymi zagrożeniami cywilizacyjnymi i w sytuacjach kryzysowych. Na potrzeby konkursu młodzież rozumiana jest jako uczniowie klas 6 - 8 szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół na poziome szkolnictwa średniego. W ramach programu wspierane będzie w szczególności:

 • prowadzenie działań integracyjnych dla młodzieży, szczególnie zagrożonej wykluczeniem społecznym;
 • prowadzenie dla młodzieży spotkań, zajęć edukacyjnych, spotkań dyskusyjnych, konsultacji społecznych, forów, zajęć plenerowych;
 • prowadzenie dla młodzieży warsztatów i szkoleń podnoszących poziom wiedzy obywatelskiej oraz kompetencji społecznych;
 • prowadzenie dla młodzieży działań świadczących specjalistyczną pomoc w sytuacjach kryzysowych.

Oferty należy składać od 17.02.2020 r. do 11.03.2020 r. Realizacja zadań objętych konkursem nastąpi w okresie od kwietnia do grudnia 2020 r.
Kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść nie mniej niż 20 000 zł oraz nie więcej niż 30 000 zł.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,52968,idmp,127,r,r

 


Dolnośląski Budżet Obywatelski "Aktywny Dolny Śląsk"

Rusza V edycja Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego "Aktywny Dolny Śląsk". Wzorem poprzedniego roku, w tegorocznej edycji będą możliwe do realizacji projekty z siedmiu obszarów tematycznych: sportowe, turystyczne, kulturalne, wspierające działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, działania na rzecz seniorów i rozwój rzemiosła. Dolnoślązacy będą mogli współuczestniczyć w podejmowaniu decyzji o finansowaniu wybranych projektów. Po raz piąty będzie możliwość zgłaszania swoich pomysłów, dyskusji o nich, a następnie wyboru najlepszych rozwiązań w głosowaniu.

Dolnośląski Budżet Obywatelski "Aktywny Dolny Śląsk", plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [16.50 KB]

 


 

Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych: luty 2020

Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [534.79 KB]

 


Konkurs w ramach PO WER 2.16 - upowszechnienie idei dostępności, w zakresie prowadzenia audytów dostępności inwestycji infrastrukturalnych oraz innych produktów i usług publicznych.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.16 PO WER (IOK), ogłosiła konkurs nr POWR.02.16.00-IP.06-00-014/20 pod nazwą "Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych, działających na rzecz upowszechnienia idei dostępności, w zakresie prowadzenia audytów dostępności inwestycji infrastrukturalnych oraz innych produktów i usług publicznych".

Uprawnionym do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu (a następnie Beneficjentem projektu) może być wyłącznie organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, której statutowa działalność obejmuje aktywność na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Projekt może być realizowany w partnerstwie, zgodnie z art. 33 ustawy.

Konkurs umożliwi dofinansowanie projektu, którego celem będzie wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych, działających na rzecz upowszechnienia idei dostępności, w zakresie prowadzenia audytów dostępności inwestycji infrastrukturalnych oraz innych produktów i usług publicznych.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane od 1 lutego 2020 r. do 31 marca 2020 r.

W ramach konkursu wnioskodawca może złożyć więcej niż 1 wniosek. Planowana alokacja na niniejszy konkurs wynosi 4 000 000,00 PLN.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://efs.kprm.gov.pl/konkurs-nr-powr0216-00-ip06-00-01420.

REGULAMIN KONKURSU, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.18 MB]


Dofinansowanie w ramach dotacji pozakonkursowych Fundacji PZU

            Przez cały rok można ubiegać się o środki w ramach dotacji pozakonkursowych przyznawanych przez Fundację PZU. W ramach dofinansowania wspierane są przedsięwzięcia, zgodne z celami statutowymi fundacji w zakresie:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 • działalności charytatywnej,
 • podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • działań na rzecz mniejszości narodowych,
 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 • krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym oraz prowadzenia akcji społecznych związanych z bezpieczeństwem na drogach,
 • ratownictwa i ochrony ludności,
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 • promocji i organizacji wolontariatu jeżeli działalność ta będzie dotyczyć działań na rzecz realizacji celów Fundacji.

O dotację mogą ubiegać się: organizacje pozarządowe, osoby prawne, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, instytucje publiczne, w tym samorządy i instytucje samorządowe, w szczególności składające wniosek w imieniu i na rzecz organizacji prowadzących działalność społecznie użyteczną.

Czas trwania projektów dofinansowywanych przez Fundację PZU wynosi maksymalnie 12 miesięcy. Organizacja może ubiegać się o dotację pozakonkursową w dowolnej wysokości, jednak wymagany jest wkład własny finansowy w wysokości minimum 10% wartości dotacji. Nabór wniosków trwa cały rok, a ich rozpatrzenie następuje w terminie nie krótszym niż 30 dni od dnia ich złożenia.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje.

REGULAMIN UDZIELANIA DOTACJI POZAKONKURSOWYCH, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [239.01 KB]


Tu mieszkam, tu zmieniam EKO - ruszył nabór wniosków

Fundacja Santander Bank Polska po raz kolejny ogłosiła nabór wniosków w ramach programu "Tu mieszkam, tu zmieniam EKO". Środki przewidziane na tegoroczną edycję to aż 500 000 zł w podziale:

 • 20 organizacji otrzyma dofinansowanie w wysokości 10 000 złotych;
 • 30 organizacji otrzyma dofinansowanie w wysokości 7 000 złotych;
 • 18 organizacji otrzyma dofinansowanie w wysokości 5 000 złotych.

O grant mogą starać się organizacje, stowarzyszenia, domy kultury, parafie. Wystarczy zgłosić pomysł na zazielenienie swojej okolicy. Na stronie organizatora, można również skorzystać z gotowych sugestii, na różne działania, wspierane w ramach grantów.

Termin składania wniosków: 27 stycznia do 2 marca 2020 r.
Warunki, regulamin i wnioski są do pobrania na stronie: https://fundacja.santander.pl/2016/10/24/tu-mieszkam-tu-zmieniam/.

Regulamin konkursu grantowego „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM EKO” VI edycja, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [763.76 KB]


 

Trwa konkurs na feministyczne minigranty - działania na rzecz kobiet

Do 2 lutego br. można składać wnioski na granty, udzielane przez Fundusz Feministyczny. Ta unikatowa w skali kraju organizacja przewiduje, udzielenie wsparcia do wysokości 4 400 zł dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Dofinansowanie otrzymają najlepsze projekty, zakładające działania na rzecz kobiet. Do tej pory w ramach programu grantów udzielono m.in. na organizację: warsztatów z samoobrony dla emerytek, grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy, spotkań z ginekolożką dla kobiet wiejskich i wielu innych. Zasady i warunki konkursu oraz formularz on-line dostępne są pod adresem: https://femfund.pl/ubiegaj-sie-o-grant/.

Wniosek o minigrant, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [22.38 KB]


Program "Klub" edycja 2020 - ruszył nabór wniosków

Ruszył nabór wniosków na realizację w 2020 r. Programu "KLUB", w ramach rozwijania sportu, poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu u dzieci i młodzieży. Realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki program ma na celu wsparcie małych i średnich klubów sportowych. O dofinansowanie może się ubiegać każdy podmiot, który działa przynajmniej 3 lata oraz prowadzi szkolenie sportowe z dziećmi i młodzieżą do 18 roku życia.

Program "Klub" edycja 2020 - ruszył nabór wniosków, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [28.00 KB]


Fajne granty T-mobile do wzięcia - nabór projektów

Program skierowany do pasjonatów nowoczesnych technologi, stworzony przez fundację CoderDojo Polska i T-Mobile. Celem projektu jest wykorzystanie nowoczesnych technologi w edukacji. Udział w konkursie grantowym, mogą wziąć organizacje pozarządowe, szkoły, biblioteki, ośrodki kultury. Wynikiem projektu ma być stworzenie biblioteki Fajnych Pudełek - scenariuszy i materiałów do prowadzenia warsztatów z nowych technologii.

Fajne granty T-mobile do wzięcia - nabór projektów, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [15.50 KB]


 

Powrót